งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชวนากร ฉิมเรศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชวนากร  ฉิมเรศ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสังวาลย์  ขาวสุข

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายเดชา  แดงชัย

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นางกัลยา  ตุยภักดี

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาประมง

นางสาวณิชาภัทร์  จรัสแผ้ว

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายอนุสรณ์  ฉลาด

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาสัตวศาสตร์