แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสังวาลย์ ขาวสุข

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แผนกวิชาพืชศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาพืชศาสตร์
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก (พนักงานราชการ (ครู))

วุฒิการศึกษา : วท.บ.การจัดการผลิตพืช

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา : วท.ม.พันธุศาสตร์

นายพงศกร  ชนะ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : กีฎวิทยา

นายสามารถ  เพชรคง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต

นายศุภฤกษ์  แป้นเหลือ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : วท.บ.พืชศาสตร์

นางสาวจิราพร  บุตรเขียว

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน (เลขานุการ)

วุฒิการศึกษา : วท.บ.พืชศาสตร์