แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายสุวัฒชัย  ค้าของ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาช่างกลเกษตร
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายสุวัฒชัย ค้าของ

ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้าแผนก)

วุฒิการศึกษา : ค.อำเภอบ.วิศวกรรมเครื่องกล

นายเดชา  แดงชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต

นายชาญยุทธ  พันทองหล่อ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย (เลขานุการแผนก)

วุฒิการศึกษา : ปทส.เครื่องกล

นายวสันต์  อินทร์นิมิตร

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)

นายจักรพงษ์  กปิตถัย

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : วศ.บ เทคโนโลบีวิศวกรรม (แม่พิมพ์และเครื่องมือ)