อุตสาหกรรมเกษตร

นางลดาวัลย์  ภู่พลับ

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางลดาวัลย์  ภู่พลับ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก (ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3)

วุฒิการศึกษา : กศ.ม.วิจัยและการประเมิน/ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวณิชาภัทร์  จรัสแผ้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2) 

วุฒิการศึกษา : ค.ม.บริหารการศึกษา/ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

นางวราลักษณ์  สุขศรี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) (เลขานุการแผนก)

วุฒิการศึกษา : ปทส.อุตสาหกรรมประมง