ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นายสถิตย์ จันทร์มณี

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 43 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ภายในฝ่าย ลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่อง ต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางพิมพ์พิสุท กิตยานุกรณ์

หัวหน้างานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข

เจ้าหน้าที่งาน

นายพงศกร ชนะ

เจ้าหน้าที่งาน

นายชวนากร ฉิมเรศ

เจ้าหน้าที่งาน

นายเกรียงไกร อินทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายชวนากร ฉิมเริศ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวจิระภา สุดสวาสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเกรียงไกร อินทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวจิระภา สุดสวาสดิ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานวัดผลและประเมินผล

นายชวนากร ฉิมเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเกรียงไกร อินทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 2.  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดการศึกษาวิชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้
 2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในกาวิเคราะห์
  จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
 3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
 4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่จัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนักศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพรัตน์ ไทยถัด

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวจิระภา สุดสวาสดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายจักรี พรมศรี

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายเกรียงไกร อินทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

งานสื่อการเรียนการสอน

นายจักรี พรมศรี

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
 2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ การศึกษาทางไกล การ
  ใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์
 5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานสื่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ ไทยถัด

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางกาญจนา นาคนิยม

หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ ดำเนินการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 2. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางสาวมูนี สะแวบาโง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวราลักษณ์ สุขศรี

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางกัลยา ตุยภักดี

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายนพรัตน์ ไทยถัด

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายเดชา แดงชัย

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายพงศกร ชนะ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทองพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายวิสูตร์ มังสา

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวนงค์ลักษ์ สมมี

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

งานโครงการเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

นายสถิตย์ จันทร์มณี

หัวหน้างานโครงการเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ ดำเนินการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 2. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทำงานโครงการเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

นายชวนากร ฉิมเรศ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

เจ้าหน้าที่ประจำงาน (แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำงาน (แผนกวิชาพืชศาสตร์)

นางกัลยา ตุยภักดี

เจ้าหน้าที่ประจำงาน(แผนกวิชาประมง)

นายสุวัฒชัย ค้าของ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน (แผนกวิชาช่างกลเกษตร)

นายนพรัตน์ ไทยถัด

เจ้าหน้าที่ประจำงาน (แผนกวิชาบริหารธุรกิจ)

นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข

เจ้าหน้าที่ประจำงาน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทองพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำงาน (แผนกวิชาสัตวศาสตร์)

นายสันติ ดำมุสิก

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นางสังวาลย์ ขาวสุข

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายชุตินันท์ คงท่าเรือ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายอนุสรณ์ ฉลาด

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายจักรพงษ์ กปิตถัย

เจ้าหน้าที่ประจำงาน

นายเกรียงไกร อินทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำงาน