แผนกวิชาช่างกลเกษตร

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายสุวัฒชัย ค้าของ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ : 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนวิชาช่างกลเกษตร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร (ครู คศ.1)

นายสุวัฒชัย ค้าของ

การศึกษา : ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ครู คศ. 1

การศึกษา : ปทส. (เครื่องกล)

นายชาญยุทธ พันทองหล่อ

ครูผู้ช่วย

นายเดชา แดงชัย

การศึกษา : วท.บ (เกษตรกลวิธาน)

ครูผู้ช่วย

นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง

การศึกษา : วท.บ (เทคโนโลยีเครื่องกล)

ครูพิเศษสอน

นายจักรพงษ์ กปิตถัย

การศึกษา : วศ.บ (เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิพม์และเครื่องมือ)

ครูพิเศษสอน

นายวสันต์ อินทร์นิมิตร

การศึกษา : วท.บ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)