แผนกวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การเรียนการสอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ สามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา ในงานอาชีพผลิตสัตว์ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการผลิตสัตว์ สามารถให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน และสามารถเลี้ยงดูและจัดการผลผลิตสัตว์ปีก สุกร โค และหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหน่ายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

รับผู้จบ ปวช. ม. 6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน สาขาวิชาการผลิตสัตว์

การเรียนการสอนสาขาวิชาการผลิตสัตว์ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ สัตวศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความกาวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านสัตวศาสตร์ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานสัตวศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานสัตวศาสตร์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทองพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนวิชาสัตวศาสตร์

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ (ครูผู้ช่วย)

นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทองพันธ์

การศึกษา :ทษ.บ. (สัตวศาสตร์)

รองหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครูผู้ช่วย

การศึกษา : คษ.บ (ครุศาสตร์เกษตร)

นางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี

ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฐนิช ทองถึก

การศึกษา : วท.บ. (สัตวศาสตร์)

ครูพิเศษสอน

นายอนุสรณ์ ฉลาด

การศึกษา : วท.บ. (สัตวศาสตร์)