แผนกวิชาพืชศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน สาขาวิชาพืชศาสตร์

การเรียนการสอนในแผนกวิชาพืชศาสตร์ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา ในงานอาชีพผลิตพืช ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานการผลิตพืช สามารถให้คําแนะนําพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานผู้เรียนสามารถปลูก ดูแลรักษาและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับเห็ดและหรือพืชชนิดอื่น ๆ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหน่ายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • งานเอกชน หัวหน้างานฟาร์ม ,ผู้ช่วยนักวิจัย ,พนักงานประจำบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรการส่งออกพืชผลเกษตร ,บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืชการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย
  • ประกอบอาชีพส่วนตัว ธุรกิจการผลิตพืช,ธุรกิจจัดจำหน่ายพันธุ์พืช เครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร,การจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร,ธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร,บริษัทที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการกำจัดแมลงศัตรูพืช,การผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ธุรกิจการส่งออกทางด้านการเกษตร
  • หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่เกษตร,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัย,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

รับผู้จบ ปวช. ม. 6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน สาขาวิชาพืชสวน

การเรียนการสอนในแผนกวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ชีววิทยาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และปรัชญา ผู้ที่ประสงค์จะเลือกพืชสวน

แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนวิชาพืชศาสตร์

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ (ครู คศ. 3)

นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว

การศึกษา : วท.ม. (พันธุศาสตร์)

รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
พนักงานราชการ (ครู)

การศึกษา : วท.บ. (การจัดการผลิตพืช)

นางสังวาลย์ ขาวสุข

ครูผู้ช่วย

นายวิสูตร์ มังสา

การศึกษา : กษ.บ (การจัดการผลิตพืช)

ครูผู้ช่วย

นายพงศกร ชนะ

การศึกษา :วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณวรรณ จุลเกตุ

การศึกษา : ค.บ (เกษตรศาสตร์)

ครูพิเศษสอน

นายศุภฤกษ์ แป้นเหลือ

การศึกษา : ค.บ (เกษตรศาสตร์)