แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนวิชาสามัญสัมพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครู คศ.1)

นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข

การศึกษา : ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)

รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู คศ. 1

การศึกษา :ศศ.บ. (การปกครอง)

นางสาวปิยะภรณ์ กิติภัทรภูมิกุล

ครู คศ. 3

นางกาญจนา นาคนิยม

การศึกษา : วท.บ. (ชีววิทยา)

ครู คศ. 1

นายสันติ ดำมุสิก

การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ครู คศ. 1

นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์

การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ครู คศ. 1

นางสาวมูนี สะแวบาโง

การศึกษา : วท.บ. (ชีววิทยา)

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทกานต์ สุวรรณภักดี

การศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย)

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ

การศึกษา : วท.บ. (คณิตศาสตร์)

พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวจิระภา สุดสวาสดิ์

การศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ครูพิเศษสอน

นายชุตินันท์ คงท่าเรือ

การศึกษา :กศ.บ. (พลศึกษา)

ครูพิเศษสอน

Miss. Yang Naying

การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาไทย)