ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2564

ข้อมูลบุคลาการ (คน : หน่วย)

ข้าราชการครู

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้บริการสถานศึกษา 2 - 2
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) - - -
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) - - -
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 1 6 7
ครูชำนวญการ (คศ.2) 2 2 4
ครู คศ.1 4 4 8
ครูผู้ช่วย 2 1 3
รวมทั้งหมด 11 13 24

ข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
เจ้าพนักงานธุรการ - 3 3
รวมทั้งหมด - 3 3

ครูผู้สอน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ข้าราชการครู 9 13 22
พนักงานราชการ (ครู) 2 2 4
ครูเศษสอน 6 2 8
รวมทั้งหมด 17 17 34

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งชายหญิงรวม
พนักงานขับรถ 3 - 3
พนักงานขับรถงานเกษตรฯ 2 - 2
ช่างไม้ขยายแบบ 1 - 1
ขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ 1 - 1
รวมทั้งหมด 7 - 7

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งชายหญิงรวม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 1 - 1
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 2 - 2
คนงานกิจการเกษตร 8 - 8
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด - 1 1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล - 1 1
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - 1 1
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 1 - 1
เจ้าหน้าที่งานวัดผล - 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - 1 1
นักการภารโรง 2 3 5
ยาม 1 - 1
รวมทั้งหมด 15 9 24

ที่มาของข้อมูล : งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล