ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2565

ข้อมูลบุคลาการ (คน : หน่วย)

ข้าราชการครู

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้บริการสถานศึกษา 3 - 3
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) - - -
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) - - -
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 1 6 7
ครูชำนวญการ (คศ.2) 1 2 3
ครู คศ.1 3 4 7
ครูผู้ช่วย 4 2 6
รวมทั้งหมด 11 13 26

ข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
เจ้าพนักงานธุรการ - 2 2
รวมทั้งหมด - 2 2

ครูผู้สอน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ข้าราชการครู 12 14 26
พนักงานราชการ (ครู) 2 3 5
ครูเศษสอน 8 3 11
รวมทั้งหมด 17 17 34

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งชายหญิงรวม
พนักงานขับรถ 3 - 3
พนักงานขับรถงานเกษตรฯ 2 - 2
ช่างไม้ขยายแบบ - - -
ขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ - - -
รวมทั้งหมด 5 - 5

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งชายหญิงรวม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 1 - 1
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 2 - 2
คนงานกิจการเกษตร 2 - 2
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด - 1 1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล - 1 1
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - 1 1
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 1 - 1
เจ้าหน้าที่งานวัดผล - 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - 1 1
นักการภารโรง 3 4 7
ยาม 1 - 1
รวมทั้งหมด 15 9 24

ที่มาของข้อมูล : งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดข้อมูล