งานฟาร์มประมง

นายสถิตย์ จันทร์มณี

หัวหน้างานฟาร์มประมง

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

งานฟาร์มประมง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับแผนก และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิตและจำหน่ายหรือบริการ เพื่อจัดทำโครงการในเชิงธุรกิจและพัฒนางานให้สู่มาตรฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2. ร่วมกับงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการในการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ในการดำเนินงานการผลิตและจำหน่ายหรือบริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. จัดทำแผนการใช้แรงงาน กำหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบและวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
6. จัดทำทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล การใช้งานการบำรุงรักษาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
7. ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
8. เผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ จากการดำเนินงานแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
9. วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าฝึกงานหรือศึกษาดูงาน
10. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานฟาร์มหรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำเดือน
11. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายหรือบริการเพื่อเป็ฯข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

คณะทำงานฟาร์มประมง

นายสถิตย์  จันทร์มณี

หัวหน้างานฟาร์มประมง

ว่าที่ร้อยโทธีระ  โสภณมณี

ประจำฟาร์มประมง

นางพิมพ์พิสุท กิตยานุกรณ์

ประจำฟาร์มประมง

นางกัลยา ตุยภักดี

ประจำฟาร์มประมง