คณะกรรมการวิทยาลัย

รายนามคณะกรรมการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

นายวิบูลย์ ปัญญวรรณศิริ

ประธานกรรมการ

นางกาญจนา  นาคนิยม

กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์

นายปกป้อง  ปิ่นนาค

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 นายประสาร  ขาวสุข

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายชะลอ  เหลือบุญเลิศ

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูชลธีธรรมาภรณ์

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายสุรชัย  หลิมเจริญ

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

นายเอกรินทร์  แก้วนาบอน

กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ

ว่าที่ร้อยโทสุนทร  ธวัชไพบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุภาพรรณ  ศรีฟ้า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีชะลอ  โฉมฉาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร