คณะกรรมการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์  ชัยตาแสง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
3. กำหนดแผนูการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์  ชัยตาแสง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประธานกรรมการ

นายสนธยา  เพชรรัตน์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

กรรมการ

นายเดชา  กาฬจันโท

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

กรรมการ

นางสาวปิยะภรณ์  กิติภัทรภูมิกุล

ตัวแทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

กรรมการ

นายสถิตย์  จันทร์มณี

ตัวแทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยโทธีระ  โสภณมณี

ตัวแทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

นางกาญจนา  นาคนิยม

ตัวแทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางสาวจิณารัตน์  สายแก้ว

ตัวแทนแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

กรรมการ

นางลดาวัลย์  ภู่พลับ

ตัวแทนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการ

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

ตัวแทนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

กรรมการ

นายพรพนา  แฝงกาย    

ตัวแทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นทองพันธ์

ตัวแทนแผนกวิชาสัตวศาสตร์

กรรมการ

นางสังวาลย์  ขาวสุข

ตัวแทนแผนกวิชาพืชศาสตร์

กรรมการ

นางพิมพ์พิสุท  กิตยานุกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวณิชาภัทร์  จรัสแผ้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางกัลยา  ตุยภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางวราลักษ์  สุขศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวยุวนาถ  นุ้ยสุข

หัวหน้างานบุคลากร

กรรมการและเลขานุการ