แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกาญจนา  นาคนิยม

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกาญจนา  นาคนิยม

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก (ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3)

วุฒิการศึกษา : วท.บ.ชีววิทยา

นางสาวปิยะภรณ์  กิติภัทรภูมิกุล

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การปกครอง

นายสันติ  ดำมุสิก

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางเพชรรัตน์  บัวอินทร์

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)/ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) /ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี โอบอ้อม

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)/คบ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวมูนี  สะแวบาโง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : วท.บ.ชีววิทยา

นางสาวจันทกานต์  สุวรรณภักดี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ภาษาไทย

นางสาวจิระภา   สุดสวาสดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู) (เลขานุการ)

วุฒิการศึกษา : คบ.คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยโท สุนทร  ธวัชไพบูลย์

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : –

นายชุตินันท์  คงท่าเรือ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : กศ.บ.พลศึกษา