แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นายนพรัตน์  ไทยถัด

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 062-2142609

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนและรวบรวมตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาคูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
6.ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นายนพรัตน์  ไทยถัด

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก (ครูผู้ช่วย)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ-พัฒนาซอฟต์แวร์

นายพรประเสริฐ  แจ้งใจเย็น

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าแผนก (พนักงานราชการ (ครู))

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นายจักรี  พรมศรี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน (เลขานุการแผนก)

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นางสาวนงค์ลักษ์  สมมี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : –

นางสาวทิวาพร  แก้วเสถียร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : –

นายชวนากร   ฉิมเรศ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพัชราภรณ์  กัลชนะ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ