เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้างชั่วคราว

บุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ข้าราชการพลเรือน

นางสุวภัทร วรรณนิยม

ข้าราชการพลเรือน 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวชญาภา  ศรีหากันยา

ข้าราชการพลเรือน 

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุภาพร  บุญมี

ข้าราชการพลเรือน 

หัวหน้างานบุคลากร

ลูกจ้างประจำ

นายสายัณท์ เข็มทอง

พนักงานขับรถ

นายณรงค์  กองสุข

พนักงานขับรถ

นายไพศาล  ลาดสิน

พนักงานขับรถ

นายประทีป  สาระประทีป

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

นายทวีศักดิ์  ขาวสุข

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

นายสุชาย  แก่นทอง

ช่างไม้ขยายแบบ

นายธงชัย  สุดสมพร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสามารถ  เพชรคง

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

นายวสันต์  อินทร์นิมิต

เจ้าหน้าที่กิจกรรม

นายสุธรรม  สาระประทีป

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

นางสาววิรัตน์  คงตะโก

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาววิมลรัตน์  เชาวลิต

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

นางเตือนใจ  สังข์ชัย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายดุสิทธิ์ พัฒนไตรศานนท์

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตน์  แก่นทอง

เจ้าหน้าที่วัดผล

นางสาวสุพัตรา  จันทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรทิพา  ธาดาจร

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายวรรณนิตย์  พรมศรี

คนงานกิจการเกษตร

นายเฉลียว  เนตรกลัด

คนงานกิจการเกษตร

นายสิริ  สมเรือง

คนงานกิจการเกษตร

นายปกรณ์   วันดี

คนงานกิจการเกษตร

นายสมรส  เพชรทอง

คนงานกิจการเกษตร

นายทัศนะ  รุ่งระวี

คนงานกิจการเกษตร

นายยศติศักดิ์   เอี่ยมโพคา

คนงานกิจการเกษตร

นายปิยะพงษ์   บำรุงกิจ

คนงานกิจการเกษตร

นายอมรพันธ์   ดรกางสี

นักการภารโรง

นายลือศักดิ์  สุดสมพร

นักการภารโรง

นายสิทธิโชค   จีนประชา

นักการภารโรง

นางวรรณี  แสงสุวรรณ์

นักการภารโรง

นางแก้วฟ้า   เสียงเปรม

นักการภารโรง

นางสาวถนอมศรี  สมทรง

นักการภารโรง

นางสาวจรรยา   เหมาะพิชัย

นักการภารโรง

นายภิญโญ   ฉิมพานะ

ยาม