ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ดาวน์โหลดรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2565 (E-BOOK | PDF)

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2564 (E-BOOK | PDF)

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2563 (E-BOOK | PDF)

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2562 (E-BOOK | PDF)

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2561(E-BOOK | PDF)