ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2563

ที่มาของข้อมูล : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ณ  30 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2563 (E-BOOK | PDF)

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ปีการศึกษา 2562 (E-BOOK | PDF)