แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเรียนการสอนในแผนกวิชาบริหารธุรกิจ เป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงในด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในด้านเทคโนโลยีซึ่งเติบโตตลอดเวลาในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกภาคปฏิบัติ ลงมือทำจริง การเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานในสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ งานด้านฮาร์ดแวร์ และการดูแลระบบเครือข่าย ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ นักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่หลากหลาย นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสในการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ – ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาเว็บไซต์/โปรแกรม/แอพพลิเคชัน
  • นักพัฒนาเว็บไซต์ – สร้างและดูแลเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน
  • ผู้ดูแลจัดการและบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ – วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนด้านเทคนิค – ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสนับสนุนแก่ผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  • IT Project Manager – ดูแลการวางแผน การพัฒนา และการดำเนินโครงการด้านไอที
  • ที่ปรึกษาด้านไอที – ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจและองค์กรเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

รับผู้จบ ปวช. ม. 6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การเรียนการสอนในแผนกวิชาบริหารธุรกิจ เป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงในด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในด้านเทคโนโลยีซึ่งเติบโตตลอดเวลาในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกภาคปฏิบัติ ลงมือทำจริง การเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับงานในสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ งานด้านฮาร์ดแวร์ และการดูแลระบบเครือข่าย ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ นักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่หลากหลาย นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสในการฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ

แผนวิชาบริหารธุรกิจ

นายนพรัตน์ ไทยถัด

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 062-2142609

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ (ครู คศ.1)

นายนพรัตน์ ไทยถัด

การศึกษา : ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์

รองหัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
พนักงานราชการ (ครู)

การศึกษา : ศศ.บ (การจัดการทั่วไป)

นายพรประเสริฐ แจ้งใจเย็น

ครูผู้ช่วย

นางสาวนงค์ลักษ์ สมมี

การศึกษา : ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร

การศึกษา : บช.บ (การบัญชี)

พนักงานราชการ (ครู)

นายชวนากร ฉิมเรศ

การศึกษา : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวพัชราภรณ์ กัลชนะ

การศึกษา : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

พนักงานราชการ (ครู)

นายจักรี พรมศรี

การศึกษา : ศศ.บ (การจัดการทั่วไป)