ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.แนม บุญสิทธิ์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่ชุมพร

นายสัญหจิตต์ ฐาปนะดิลก

พ.ศ 2505 - 2510

นายจำนงค์ โกสุวินทร์

พ.ศ 2510 - 2518

นายเชาว์ เชื้อหอม

พ.ศ 2519

นายรัตน์ ชลลัมพี

พ.ศ 2520

นายสุนันท์ ทองดี

พ.ศ 2520 - 2522

นายสุทัศน์ หงส์ประภัศร

พ.ศ 2522 - 2532

นายวิโรจน์ ตั่นสุวรรณ

พ.ศ 2532 - 2539

นายอาสา คงวิทยากุล

พ.ศ 25039- 2540

นายมนัส สุวรรณพงษี

พ.ศ 2540 - 2542

นายสมศักดิ์ ชื่นใจ

พ.ศ 2542 - 2543

นายผล วรนุช

พ.ศ 2543 - 2546

นายเชาวลิต อะมะทัน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

นายวิศวะ คงแก้ว

พ.ศ 2550 - 2552

นายวิรัติ บัวทอง

พ.ศ 2552 - 25

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ

พ.ศ 2557 - 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง

พ.ศ 2566 - ปัจจุบัน