คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายราเชนทร์ ยอดยิ่ง

ประธานกรรมการ

นางสาวณิชาภัทร์ จรัสแผ้ว

ผู้แทนครู

นายนิรันดร์ นกเกิด

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายภูษิต หีตภุมรินทร์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสัมฤทธิ์ รุ่งช่วง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายมนตรี วรรณนิยม

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูชลธีธรรมาภรณ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆษิต

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์

ผู้แทนสถานประกอบการ

นายจรินทร์ เมืองทอง

ผู้แทนสถานประกอบการ

ว่าที่ร้อยตรีชลอ โฉมฉาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสาร ขาวสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคมกฤช เทพสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนริศ ทองคำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ขัยตาแสง

กรรมการและเลขานุการ