คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์  ชัยตาแสง

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา
กศม. การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม – วิศวกรรมเครื่องกล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเดชา  กาฬจันโท

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยฐานะ
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง – เทคนิคช่างยนต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสถิตย์  จันทร์มณี

ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา
วท.บ. วาริชศาสตร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางกาญจนา  นาคนิยม

ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา
วท.บ. ชีววิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางพิมพ์พิสุท  กิติยานุกรณ์

ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา
วท.ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ