ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
ตัวเลข 1 (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา
ดอกบัวที่บานพ้นน้ำ (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร” และ“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”
ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ คือ ความล้ำเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคและความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจำวิทยาลัย

เขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งหมายถึง เกษตรกรรมพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมการพัฒนาใด ๆ ที่ปฏิเสธความสำคัญทางด้านเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ย่อมไม่อาจประสบผลสำเร็จได้
ขาว คือ น้ำ น้ำเป็นจุดให้เกิดสิ่งมีชีวิตในโลก สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ถ้าขาดน้ำจะอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับการเกษตรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยและคนทั้งโลก
เหลือง คือ รวงข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของไทย หรือสีของเมล็ดธัญพืช ที่เป็นอาหารหลักของพลโลก

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

ตราสัญลักษณ์ (อกท.)

อาทิตย์ยามอรุณ หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่
คันไถ หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน
รวงข้าว หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย
ธงไตรรงค์ หมายถึง ประเทศไทย
พระพิรุณทรงนาค หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ
คบเพลิง หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา

อัตลักษณ์

สร้างสรรค์ รอบรู้ สู้งาน บริการสังคม

คติพจน์

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด Learning to do
เราปฏิบัติเพ่อหวังทางศึกษา Doing to learn
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิต พัฒนา Earning to live
ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม Living to serve