ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

เรียนเกษตรเพื่อการผลิต ใช้ชีวิตให้มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ด้านอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจที่  1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

พันธกิจที่  2  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ในศตวรรษที่ 21
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตกำลังคนอาชีวมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจที่  3  พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

พันธกิจที่  4  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ
                     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

พันธกิจที่  5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา