ประชุมหัวหน้างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางพิมพ์พิสุท กิตยานุกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานการประชุมหัวหน้างาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานภายในฝ่าย ติดตามความก้าวหน้าของงานภายในฝ่าย ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2566 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน โดยนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนา ปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2567 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบรรลุวัตุประสงค์ของทางราชการ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ อกท.

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นางสาวอรุณวรรณ จุลเกตุ ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยชุมพร และ นายชุตินันท์ คงท่าเรือ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยชุมพร และ คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วยชุมพร ประกอบด้วย ประธานชมรมวิชาชีพ และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน อกท. เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ อกท. ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อน อกท.ระดับหน่วย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 440408415_877261974208036_3356182189200843634_n-1024x768.jpg

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ประเภทที่ 4

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินการประชุมชุมชน​ ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ ประเภทที่ 4 ณ​ ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้​ อศ.กช. หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมทราย​ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 45

ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 เพื่อหารือและลงพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการประชุมวิชา อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ในปีการศึกษา 2567 วันที่สอง โดยมี นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เป็นประธานในการประชุม และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจาก ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงาน มอบนโยบายและให้คำแนะนำการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน โดยมี นางสังวาลย์ ขาวสุข หัวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่และชีววิถีเืพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการขยายผลการใช้ EM ( Effective Microorganisms) ภายในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดชุมพร)

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นางสาวจิระภา สุดสวาสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) ทำหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และ นายเกรียงไกร อินทร์ศิริ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรตามตรงศึกษาระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดชุมพร) ณ ห้องประชุม Meeting Mania ชั้น 6 โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

1. ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประธานกรรมการ

2. นายบำรุง ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร กรรมการประเมิน โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โดยมี นางสาวปิยะธิดา ยิ้มละไม นายก อกท. หน่วยชุมพร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารประกันคุณภาพ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร