การแข่งขันทักษะสาขาช่างกลเกษตร “ทักษะการขุด”

ขอแสดงความยินดี กับ นายรัชชานนท์ ศรีนนท์ ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างกลเกษตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะสาขาช่างกลเกษตร “ทักษะการขุด” ครูผู้ฝึกซ้อมนายชาญยุทธ พันทองหล่อ ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างกลเกษตร งานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 (อกท. ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดี แด่ ทีมนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอแสดงความยินดี แด่ทีมนักประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ชื่อผลงาน ระบบให้น้ำทุเรียนผ่านแอพพลิเคชัน ด้วยเซนเซอร์วัดค่าความชื้นในดิน (Smart farm) ผู้ประดิษฐ์ นายชัยยนัน แก้วเดชะ นางสาวหทัยชนก นกเกิด นางสาวภิชาดา เชิงขัน ครูที่ปรึกษา นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง นายสุวัฒชัย ค้าของ นายชาญยุทธ พันทองหล่อ นายเดชา แดงชัย นายจักพงษ์ กปิตถัย ได้รับรางวัล🥈 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา OVEC Research and Innovation Ecosystem ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566

คณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ มอบเงินรางวัล

คณะครู แผนกวิชาพืชศาสตร์ มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นายพัชระ เสนาคชวงศ์ แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะพืชไร่ โดยมี นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว ครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน