คณะครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ มอบเงินรางวัล

คณะครู แผนกวิชาพืชศาสตร์ มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นายพัชระ เสนาคชวงศ์ แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะพืชไร่ โดยมี นางสาวจินารัตน์ สายแก้ว ครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน